Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Sở Tài chính dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2016 của
UBND tỉnh Hải Dương Quy định một số nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


 Sở Tài chính lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân. 
 Thời hạn góp ý: Từ ngày 29/3/2024 đến ngày 28/4/2024.
 Địa chỉ nhận góp ý: :Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản).
- Email: giacongsan.stchd@gmail.com