Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tư pháp Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác  theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) trên địa bàn tỉnh

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo
Các ý kiến góp  ý vui lòng gửi về địa chỉ email: phongxdpbpl.sotp@haiduong.gov.vn để tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến

1. QD ban hanh quy che phoi hop.pdf

2. Quy che phoi hop.pdf