Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2030

​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo gửi kèm theo. 

Các tham gia ý kiến vào bản Dự thảo đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số 97 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trước ngày 05/7/2024 để tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Hải Dương xem xét, quyết định.

 (File điện tử đề nghị gửi về địa chỉ hòm thư của Chi cục Chăn nuôi và Thú y: chicucchannuoithuy@haiduong.gov.vn).

2. UBND_ DU THAO_ QUYET DINH MAT DO CHAN NUOI (1).pdf

1. SNN_DU THAO_TO TRINH MAT DO CHAN NUOI (2).pdf