Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

​Sở Nội vụ trân trọng gửi tới các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức viên chức).

 ​Thời hạn tham gia cho đến hết ngày 13 tháng 6 năm 2024 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo báo cáo UBND tỉnh theo quy định; đồng thời gửi bản mềm tham gia (bằng file word) qua hòm thư điện tử phamquocan@haiduong.gov.vn hoặc vutrungkien@haiduong.gov.vn.

DT QD thay the QD 26.2023 (ban hanh).pdf