Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 322/UBND-VP ngày 26/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

- Tên văn bản: Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

- Thời gian góp ý: đến ngày 19/3/2024.

- Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0320.3858.400; Hòm thư công vụ: quachdaihuan@haiduong.gov.vn.

Chi tiết tại file đính kèm:

Du thao to trinh.pdf

DE CUONG CHI TIET DU THAO NQ.pdf

BAO CAO TAC DONG.pdf

PHU LUC - BIEU MAU DANH GIA TAC DONG.pdf

BAO CAO THUC TRANG.pdf

TONG HOP Y KIEN VA GIAI TRINH_ TIEP THU.pdf