Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hải Dương

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hải Dương.

​Thực hiện Công văn số 3594/UBND-VP ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hải Dương.
Cổng TTĐT tủng đăng tải dự thảo trên để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến.

Thời hạn lấy ý kiến: đến ngày 22/01/2023.

Bản điện tử gửi về địa chỉ email: tieuhoangduc@haiduong.gov.vn.

Thời gian đăng tải: 30 ngày

Chi tiết tại file đính kèm:

Du thao QD ban hanh Quy che van hanh LGSP_08012024.pdf