Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chính sách đối với khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chính sách đối với khuyến nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

​​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Du thao TTr cua UBND de nghi xay dung NQ.HDND ve KNV.pdf

Du thao_De cuong NQ cua HDND tinh ve KNV xa.pdf

Bao cao danh gia tac dong KNV_So Nong nghiep.pdf
Bao cao danh gia tac dong KNV_So Nong nghiep (Phu luc).pdf