Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh  dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 3 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ​Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân.

​​Thời gian : từ ngày 29/3/2024 đến ngày 28/4/2024.

Các ý kiến tham gia gửi về Văn phòng UBND tỉnh qua địa chỉ Vuthikimthom@haiduong.gov.vn./.​

Du thao Quyet dinh sua doi dieu 3_VPUBND.pdf