Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy  chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (dự thảo Quyết định gửi kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến, đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 11/5/2024. Quá thời hạn trên, nếu các cơ quan, đơn vị không có văn bản tham gia góp ý thì coi như đã đồng ý với nội dung của dự thảo Quyết định. 

Du thao Quy che dam bao ATTT Hai Duong V1.pdf