Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây  dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về thu gom,  vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

​​Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương: 

- Đề nghị Sở Tư pháp nghiên cứu, góp ý đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 - Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh: Góp ý vào nội dung Dự thảo, đồng thời chỉ đạo đăng tải toàn văn Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Dự thảo Quy định để lấy ý kiến. 

Các văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/4/2024 để tổng hợp​.

3.Du thao quyet dinh sua doi Dieu 2 QD 32.pdf


​​​