Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

​​Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương đảm bảo đúng trình tự và quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định (có dự thảo Tờ trình, Quyết định chi tiết kèm theo).

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/4/2024 để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh.

1.DT to trinh UBND tinh.pdf

2.DT Quyet dinh bai bo VBQPPPL.pdf

​​