Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia vào hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để có căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình (của UBND tỉnh) và Nghị quyết (của HĐND tỉnh) Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
​​Trước khi trình UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản vào 02 dự thảo trên và gửi ý kiến tham gia về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 03/4/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

Địa chỉ nhận góp ý: Sở Tài chính Hải Dương, số 13, Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.