Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3562/2006/QĐ-UBND, 01/2010/QĐ-UBND, 04/2013/QĐ-UBND và 31/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4289/UBND-VP ngày 10/11/2023 về việc bãi bỏ một số Quyết định thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

​Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3562/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định một số biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định việc sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh (sau đây viết tắt lần lượt Quyết định số 3562/2006/QĐ-UBND, Quyết định số 01/2010/QĐ- UBND, Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND).

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định.

Thời hạn lấy ý kiến: đến ngày 05/01/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Du thao quyet dinh bai bo VBQPPPL.pdf
Du thao To trinh bai bo VBQPPPL.pdf