Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến về dự thảo Quy định về tài sản khác có giá trị lớn để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê;

Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành về tài sản khác có giá trị lớn để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

​Sở Tài chính lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân

Thời hạn góp ý: Từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/4/2024.

 Địa chỉ nhận góp ý: 

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản). 

- Email: giacongsan.stchd@gmail.com​

DUTHAO- QUY DINH TAI SAN DAC THU (LAN 1).pdf

PHU LUC KEM DT QD DANH MUC TSCD DAC THU-TSCDVH (DT LAN 1).pdf