Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lĩnh vực khoa học xã hội

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Trong đó, lĩnh vực khoa học xã hội gồm 06 đề tài: