Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban MTTQ tỉnh: Quan tâm những vấn đề người dân bức xúc

Những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực.
​​

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương giám sát việc thực hiện chương trình hành động và trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân. Trong tổng số 267 cuộc giám sát được triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp giám sát 24 cuộc, cấp huyện tổ chức giám sát 39 cuộc, cấp xã giám sát 204 cuộc. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tổ chức 15 hội nghị phản biện đối với dự thảo nghị quyết của HĐND, dự thảo quyết định của UBND các cấp.

Từ sự vào cuộc của Mặt trận, hàng loạt vấn đề dư luận xã hội quan tâm đã được đề nghị giải quyết dứt điểm, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

“Sau giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã ban hành báo cáo và gửi kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết. Qua thực tế cho thấy, hàng loạt vấn đề dư luận xã hội quan tâm đã được đề nghị giải quyết dứt điểm, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân” - ông Tuấn nói và thông tin, từ năm 2023, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã thực hiện báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội tại kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm để HĐND tỉnh thảo luận, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của Mặt trận.

Trong năm 2024, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương sẽ triển khai giám sát nhiều chuyên đề quan trọng. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung thực hiện giám sát 4 chuyên đề. Cụ thể trong quý I và quý II/2024, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng trong thời gian này, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng triển khai giám sát từ 2 đến 4 đơn vị cấp huyện và 2 đến 4 đơn vị cấp xã về trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện và xã trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quyết định 124 ngày 2/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong quý III và quý IV/2024, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ triển khai Giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; Giám sát từ 1 đến 2 vụ việc khiếu nại, tố cáo…