Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Nam Sách tập trung xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi trên địa bàn

UBND huyện Nam Sách đang tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi trên địa bàn huyện.

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, trên địa bàn huyện Nam Sách còn tồn tại một số công trình ảnh hưởng đến hành lang công trình thuỷ lợi. Các trường hợp vi phạm chủ yếu phát sinh từ trước ngày 01/7/2018. Loại hình vi phạm chủ yếu gồm: Làm nhà kiên cố, nhà tạm, lều quán, xây tường bao, kè bờ, làm cầu, cống và các loại hình như san lấp, lấn chiếm, đào ao, đăng vó...

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về thủy lợi, đảm bảo phát huy hiệu quả của các công trình thủy lợi trên địa bàn. UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn tập trung rà soát xác định các trường hợp vi phạm, tính chất vi phạm, tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết không để tồn đọng vi phạm mới phát sinh. Đặc biệt là các vi phạm liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới dòng chảy. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi để các đối tượng vi phạm tự chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong pham vi bảo vệ công trình thủy lợi. UBND huyện Nam Sách cũng đã đặt ra lộ trình thực hiện xử lý vi phạm, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo từng quý, quyết tâm đến hết tháng 10/2024 hoàn thành việc xử lý các vi phạm về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.