Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Nam Sách tích cực triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Nam Sách là một trong những địa phương có số đơn vị xã, thị trấn liên quan đến phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 nhiều nhất tỉnh với 8 đơn vị.
​Thực hiện Nghị quyết 35 của UBTV Quốc hội và các quy định, hướng dẫn, nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Trung ương giai đoạn 2023-2025, Nam Sách có 8 xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp để hình thành nên 4 đơn vị hành chính mới. Theo đó, sẽ thành lập đơn vị hành chính nông thôn cùng cấp trên cơ sở sáp nhập xã Thanh Quang, Quốc Tuấn thành đơn vị hành chính mới có tên là xã Quốc Tuấn; sáp nhập xã Phú Điền và xã An Lâm thành đơn vị hành chính mới có tên mới là xã An Phú; sáp nhập xã Nam Trung và xã Nam Chính thành đơn vị hành chính mới có tên mới là xã Trần Phú. Sắp xếp đơn vị hành chính nông thôn với đơn vị hành chính đô thị cấp xã sẽ thực hiện sáp nhập xã Nam Hồng và thị trấn Nam Sách, đơn vị hành chính mới có tên là thị trấn Nam Sách.
Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chỉ đạo công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập các tổ công tác để theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Cùng với đó, các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp đã thành lập các ban chỉ đạo tại đơn vị mình để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương.