Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa một số nhiệm vụ của Chỉ thị số 08/ CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển du lịch một cách toàn diện, nhanh và bền vững với phương châm “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững”, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, giá trị, hiệu quả và tính lan tỏa của ngành du lịch để phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chủ thể liên quan với cách tiếp cận toàn diện, toàn cầu, toàn dân theo tinh thần: "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy - Động lực bắt nguồn từ sự đổi mới - Sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp"; tranh thủ thời cơ, khai thác tốt nguồn tài nguyên du lịch văn hoá, nông nghiệp, nông thôn để phát triển du lịch nhanh, toàn diện, bền vững, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác. 

 Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong hợp tác công - tư; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tích cực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh du lịch đã được cắt giảm, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng đầu vào của ngành du lịch, hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. ​

Ke hoach trien khai Chi thi 08 cua TTCP ve phat trien du lich.pdf