Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
​Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là hằng năm kịp thời rà soát, xóa bỏ các trường hợp nhà tạm, nhà dột nát, nhà xuống cấp phát sinh mới của gia đình có công với cách mạng, thân nhân của người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu và các chương trình xã hội hóa.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 Hải Dương hoàn thành xây dựng 5.860 căn hộ nhà ở xã hội, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 10.060 căn hộ.

Kế hoạch nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, gồm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác phát triển nhà ở xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng; rà soát, hoàn thiện các chính sách có liên quan đến nhà ở xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội. Đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

Trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội. Bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích. Có chế tài đủ mạnh, ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, trục lợi chính sách…

Trước đó, thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, ngày 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1218-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 27 thành viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Phó Trưởng Ban. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Xây dựng.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã họp phiên đầu tiên ngày 25/6 để bàn các giải pháp triển khai, thực hiện Đề án Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Hải Dương là một trong những tỉnh triển khai sớm chỉ đạo của Ban Bí thư về vấn đề này.​