Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B

Ngày 30/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2402 /QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B.