Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, mở rộng đường huyện 195B giai đoạn 2 (từ Km6+134 đến Km7+228), huyện Cẩm Giàng

Ngày 15/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2611/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, mở rộng đường huyện 195B giai đoạn 2 (từ Km6+134 đến Km7+228), huyện Cẩm Giàng.