Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600÷Km28+400 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương

Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số  172/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600÷Km28+400 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.