Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp ở TP Hải Dương hơn 401 tỷ đồng

Ngày 29/2, UBND tỉnh ban hành quyết định số 452/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

​​​​​Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương là 401.271.848.594 đồng.

Trong đó: Giá trị diện tích đất ở là: 398.369.035.594 đồng; Tiền thuê đất trả tiền hàng năm phải trả 1 năm (ổn định trong 10 năm kể từ ngày quyết định trúng đấu giá có hiệu lực, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật): 2.623.198.000 đồng; Giá trị tài sản trên đất: 279.615.000 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quyet dinh gia khoi diem dau gia Khu KS_ CCHH.pdf