Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cơ sở kinh doanh dịch vụ kho bãi và trung tâm lưu trữ hàng hóa” tại xã Toàn Thắng và xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH Cachee

Ngày 5/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  816/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cơ sở kinh doanh dịch vụ kho bãi và trung tâm lưu trữ hàng  hóa” tại xã Toàn Thắng và xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH Cachee