Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới khu vực Vườn Đìa

Ngày 8/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định 514/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án  đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới khu vực Vườn Đìa, thôn Bắc, xã Hồng Lạc,  huyện Thanh Hà của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Dũng