Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Sau Quán, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

Ngày 4/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  480/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Sau Quán, xã Tân  Trường, huyện Cẩm Giàng của Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng - Bất động sản Hoàng Kim và Công ty cổ phần Đông Đô