Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm) tại phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm,

Ngày 14/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18  - hồ Bến Tắm) tại phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí  Linh, tỉnh Hải Dương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương