Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cao Thắng

Ngày 20/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1179/ QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cao Thắng, huyện  Thanh Miện của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ cao Phúc Hưng