Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường dây và TBA 110kV Nam Sách 2, tỉnh Hải Dương

Ngày 27/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định 683/QĐ-UBNDP hê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường dây và TBA 110kV Nam Sách 2, tỉnh Hải Dương

Nội dung chi tiết theo file đính kèm:

T3- Phe duyet ket qua tham dinh DTM Du an TBA 110kC Nam Sach 2.pdf