Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Hang Hổ, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

Ngày 19/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  181/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Hang Hổ, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh