Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy gia công khung thép tiền chế tại Lô CB-2, Cụm công nghiệp Thạch Khôi - Gia Xuyên

Ngày 7/2/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định 343/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy gia công khung thép tiền chế tại Lô CB-2, Cụm công nghiệp Thạch Khôi - Gia Xuyên, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần T&C