Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vật tư, thiết bị ngành nước và kinh doanh dịch vụ kho bãi, lưu giữ, vận tải hàng hóa” tại phường Long Xuyên

Ngày 7/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định1374/QĐ-UBNDPhê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vật tư, thiết bị ngành nước và kinh doanh dịch vụ kho  bãi, lưu giữ, vận tải hàng hóa” tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn,  tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH MTV cơ khí và giao nhận kho vận DLH