Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy xử lý nước sạch Hưng Long

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định 637/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án  Nhà máy xử lý nước sạch Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang,  tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Kinh Môn