Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào Đền Kiếp Bạc

Ngày 6/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Khu di tích  Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào Đền Kiếp Bạc, thuộc tổng thể Bảo tồn khu di tích lịch sử - Văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương