Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tứ Kỳ

Ngày 12/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  1406/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án  Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tứ Kỳ, Hải Dương tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương của Kho bạc Nhà nước Hải Dương