Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương

Ngày 28/12/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3206 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới) tại xã Nam Hồng và xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.