Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, sửa chữa đường huyện 196 Tân Trường - Kim Giang (giai đoạn 3) từ Km3+603,85÷Km5+580

Ngày 27/09/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, sửa chữa đường huyện 196 Tân Trường - Kim Giang (giai đoạn 3) từ Km3+603,85÷Km5+580.