Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng, chống, khắc phục tình trạng cá nuôi lồng chết

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung khắc phục và xác định nguyên nhân cá nuôi lồng chết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị  khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung, công việc sau đây:
S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình nuôi cá lồng trên sông; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng cá chết; Chủ động xây dựng quy trình kỹ thuật hướng dẫn nuôi cá lồng bè trên sông; thống kê tổng hợp số lượng, chủng loại cá chết. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định nguyên nhân gây thiếu oxy trong nước; Tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi thủy sản. Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý tiêu hủy, kinh phí xác định nguyên nhân cá chết. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định nguyên nhân gây thiếu oxy trong nước.  Tiếp tục thực hiện quan trắc chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông, tập trung tại các khu vực có nuôi cá lồng bị chết; thông báo kết quả quan trắc  hàng ngày đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để thông tin tới người nuôi. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan, tổ chức rà soát các nguồn thải vào các khu vực sông có nuôi cá lồng. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý tiêu hủy, kinh phí xác định nguyên nhân cá chết. 

 Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Hải Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu, xem xét có cơ chế ưu đãi cho vay vốn để khôi phục sản xuất đối với các hộ có cá nuôi lồng bị chết. 

 Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương thông tin kịp thời các biến động bất thường của thời tiết, khí tượng, thủy văn để người dân chuẩn bị ứng phó. 

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý; Kịp thời chia sẻ thông tin điều hành, tình hình diễn biến ô nhiễm nguồn nước của hệ thống công trình thủy lợi kịp thời đến UBND cấp huyện và các sở, ngành, đơn vị liên quan để chủ động phối hợp chỉ đạo sản xuất. 

UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình nuôi cá lồng trên sông; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng cá chết; xây dựng quy trình kỹ thuật hướng dẫn nuôi cá lồng bè trên sông. 

Chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp với các xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân biện pháp khắc phục và thu gom cá chết để xử lý.

Chỉ đạo bố trí địa điểm để người dân tập kết cá chết, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, hóa chất khử trùng và cán bộ hướng dẫn thực hiện tiêu hủy cho người dân đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xác định nguyên nhân gây thiếu oxy trong nước; rà soát các nguồn thải vào các khu vực sông có nuôi cá lồng; thông báo kết quả quan trắc môi trường hàng ngày tới người nuôi cá lồng; thông tin kịp thời đến tổ chức dùng nước, người dân sản xuất nông nghiệp về tình trạng ô nhiễm nguồn nước (nếu có), khuyến cáo các biện pháp sử dụng nước phù hợp. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức khai thác công trình thủy lợi nắm bắt thông tin điều hành, tình hình diễn biến ô nhiễm nguồn nước của hệ thống công trình thủy lợi.