Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Theo đó, tuyến đường vận chuyển, phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại được phép vận chuyển trên tất cả các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Thời gian vận chuyển, đối với khu vực trong đô thị,  phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không giới hạn thời gian vận chuyển. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại được phép vận chuyển trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 30 phút ngày hôm sau. Đối với khu vực ngoài đô thị không giới hạn thời gian vận chuyển.​

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2024. 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.