Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2024 và làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội năm 2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng: Hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo:  Từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12/2024. Thường xuyên mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng. Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: thực hiện từ ngày 15 hằng tháng.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/6/2024: Cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tới các huyện, thị xã, thành phố.

Từ ngày 01/7 đến ngày 30/8/2024: Cấp tỉnh: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cho các cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã, trưởng thôn, khu dân cư, rà soát viên và cán bộ có liên quan. Cấp huyện, cấp xã: Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền việc rà soát bằng nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng…, chỉ đạo việc rà soát tới các rà soát viên.

Từ ngày 01/9 đến ngày 15/11/2024: Các địa phương tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2024: Cấp xã, huyện hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo theo quy định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ( theo mẫu danh sách và hướng dẫn lập danh sách kèm theo); Cấp huyện tổng hợp, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, lập và xác nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo mẫu danh sách và hướng dẫn lập danh sách kèm theo).

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2024: Cấp xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2024, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập cơ sở dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cấp huyện đôn đốc cấp xã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để theo dõi, quản lý và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp) trước ngày 10/12/2024. Cấp tỉnh hướng dẫn, tổng hợp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp huyện để theo dõi, quản lý và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.