Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Sáng ngày 27/6, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ  (Nghị định số 21/2019/NĐ-CP).
​Thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ, 5 năm qua, tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.​ ​

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân phát biểu kết luận hội nghị

Cùng với đó, tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ, quân sự và an ninh trong khu vực phòng thủ (KVPT). Thế trận quốc phòng, an ninh được xây dựng toàn diện và từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã tổ chức thành công 14 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; 06 cuộc diễn tập cho các sở, ngành; 298 cuộc diễn tập cấp xã; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 04 huyện, thành phố, thị xã và 60 xã, phường thị trấn​​. Công tác quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong KVPT, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay 12/12 huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án xây dựng KVPT, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng KVPT.  Các lực lượng vũ trang địa phương đã thực sự giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ và cháy rừng, vận động quần chúng ở cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Trần Văn Quân  biểu dương các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động lực, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tham gia bảo vệ tổ​ quốc gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  gắn với quốc phòng - an ninh. Trong lãnh đạo chỉ đạo nắm vững và vận dụng các quan điểm, chủ trương, chính sách để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương; làm tốt công tác dự báo, đề ra mục tiêu, nhiêm vụ giải pháp phù hợp với thực tiễn của công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân đề nghị các sở, ngành, các cấp chính quyền, trực tiếp là cơ quan Quân sự, Công an cần thực hiện tốt chức năng chủ trì tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp mình về nội dung kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ khi địa phương lập các đề án, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế gắn với xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo đúng quy định. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, như đầu tư ngân sách cho xây dựng KVPT; xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Tăng cường tiềm lực về Quốc phòng - An ninh phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Quân sự - Công an và các Ban, ngành, đoàn thể Mặt trận tổ quốc trong đó tập trung xây dựng lực lượng vũ trang trong KVPT vững mạnh về chính trị tư tưởng. Thực hiện tốt nội dung quản lý Nhà nước về xây dựng hoạt động Khu vực phòng thủ. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cấp huyện, tỉnh làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cac công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện, tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Đề án trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

​Nhân dịp này UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 08 cá nhâ đã có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. ​