Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương  thực hiện giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệmbố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ khi có hướng dẫn chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID theo hướng dẫn, chỉ đạo;thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa tỉnh.​

Báo Hải Dương; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự trên báo, đài, trang thông tin điện tử hoặc sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội,… giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.