Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0 - Km4+300, huyện Thanh Miện của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện

Ngày 22/06/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1200/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0 - Km4+300, huyện Thanh Miện của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện.