Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 28/6, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
​​Tại Chỉ thị có nêu​: Trong thời gian qua công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) tại cộng đồng và đã được các cấp, các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hiệu quả nâng cao, đảm bảo cho bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế, để kịp thời khắc phục, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để quan tâm, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, thường xuyên góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.  Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp trong thực hiện công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ. Đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động khám, chữa bệnh, lập hồ sơ bệnh án, kết luận tình trạng bệnh đối với người phải chấp hành án phạt tù, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, vi phạm. Chú trọng các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, vay vốn, tìm việc làm tạo thu nhập cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định ​cuộc sống, giảm thiểu nguy cơ tái phạm tội. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THAHS tại cộng đồng và THNCĐ. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện phối hợp với các cơ quan thông tin và truyền thông, Báo, Đài phát thanh truyền hình, Công an các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THAHS tại cộng đồng và THNCĐ cho cán bộ, công nhân viên chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình; đồng thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những mô hình, điển hình thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người THAHS tại cộng đồng và THNCĐ đến từng gia đình, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng hướng họ trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin và truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tăng cường nội dung, thời lượng thông tin, tuyên truyền về công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ trên các báo, tạp chí, ấn phẩm, chuyên đề, chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử (website)…nhằm từng bước xoá bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia tích cực, tự giác của toàn xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người THAHS tại cộng đồng và THNCĐ. ​

Tại Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành ​​và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Nội dung chi tiết theo file đính kèm: CT UBND tinh.6.2024.pdf