Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/2, UBND tỉnh ban hành văn bản số 455/UBND-VP yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan t.ăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quy định của Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế trong đó chú trọng nội dung về nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số có nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phân công bố trí cán bộ tại các bộ phận có liên quan để chủ động phối hợp khi có đề nghị của cơ quan thuế.

Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, nghĩa vụ kê khai nộp thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động kinh doanh TMĐT trên các phương tiện truyền thông của tỉnh để người nộp thuế biết và tự thực hiện kê khai, nộp thuế. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Đài Truyền thanh địa phương để tuyên truyền, phổ biến những nội dung đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo cho người nộp thuế nắm rõ được chính sách thuế để tự thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về việc tăng cường quản lý Thuế, chống thất thu Thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức tín dụng, các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT để thực hiện công tác quản lý thuế. Đề nghị các tổ chức, cá nhân, cung cấp dịch vụ vận chuyển, chuyển phát phối hợp cung cấp thông tin các cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng dịch vụ gửi hàng hóa thông qua hoạt động kinh doanh TMĐT.

Khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế và lọc danh sách các đơn vị, cá nhân liên quan có kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số để gửi văn bản đề nghị các Sở, ngành cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý Thuế: tổ chức, cá nhân chuyển phát thu hộ tiền bán hàng và bưu điện (COD); tổ chức, cá nhân có các ứng dụng tiện ích; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ Hosting, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT; cung cấp số lượng, giá trị hàng hóa vận chuyển và các thông tin có liên quan của từng tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT để thu thập thông tin quản lý. Căn cứ danh sách các website thương mại điện tử do các Sở, ngành cung cấp; thông tin giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử do các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cung cấp; số lượng hàng hóa vận chuyển do các đơn vị vận chuyển cung cấp, … Cục Thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm đảm bảo chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT, nhất là trường hợp các đơn vị giao nhận được ủy quyền thu tiền khi giao hàng (hình thức 3 COD), qua đó xác định được các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, doanh thu kinh doanh TMĐT của các tổ chức, cá nhân. Chủ động chia sẻ, cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động TMĐT (tên, địa chỉ, mã số thuế, số CMND/CCCD, hành vi vi phạm, ….) cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để kịp thời phối hợp quản lý, đưa vào công tác quản lý của ngành hoặc xử phạt nếu có hành vi vi phạm pháp luật.

Sở Công thương cung cấp cho Cục Thuế tỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đã tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công thương) bao gồm: website thương mại điện tử bán hàng; website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử bán hàng; các tổ chức, cá nhân sở hữu website hoặc ứng dụng thương mại điện tử .… để làm cơ sở quản lý thuế. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đã tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương) định kỳ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, khảo sát, thống kê hoạt động kinh doanh TMĐT đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có lập Website TMĐT bán hàng và Website cung cấp dịch vụ TMĐT.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tích cực tuyên truyền về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đến mọi người dân, người nộp thuế kinh doanh TMĐT. Phối hợp cung cấp thông tin với Cục Thuế về các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng ....  Định kỳ cung cấp thông tin về tổ chức đã đăng ký, thông báo hoạt động trong lĩnh vực bưu chính đã được Bộ Thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương cấp phép hoạt động.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT có hoạt động kinh doanh nhưng chưa đăng ký, kê khai nộp thuế được phát hiện trong quá trình theo dõi, quản lý của ngành. Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ Cục Thuế tỉnh quét các từ khóa liên quan đến hoạt động kinh doanh trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để tra soát thông tin các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT và có phát sinh doanh số trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Cục Thuế.

Phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật về thuế.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và kinh doanh TMĐT khi nhận được đề nghị của cơ quan thuế các cấp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT có phát sinh doanh số trên địa bàn thuộc đối tượng quản lý thuế theo quy định. Giao Cục Thuế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Đề nghị các Sở, ngành, các đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp kịp thời thông tin khi có đề nghị của cơ quan thuế.

Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về thông tin của các thuê bao di động khi cơ quan thuế có yêu cầu. Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát có kinh doanh dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (COD) phối hợp cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có sử dụng dịch vụ này tại doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của Luật quản lý Thuế.​​​​​