Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ, mất thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước. Phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ cho công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị vận hành hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định, là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (nếu có) đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9 năm 2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12 năm 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu, sử dụng thường xuyên, hiệu quả các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp nhằm từng bước chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ. Định kỳ tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh, tối thiểu 01 lần/01 năm. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Giao Sở Tài chính phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành của tỉnh, tham mưu, bố trí nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp trên địa bàn tỉnh.

​​ CV chi dao thuc hien Chi thi cua TTg ve an toan HTTT theo cap do.pdf