Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông

Ngày 24/01/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

​Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản, các chính sách về giáo dục dân tộc và tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục.

Đối với các địa phương có các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, cần chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc; các chính sách hỗ trợ của địa phương (nếu có).

Đối với việc tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước và chính sách hỗ trợ của địa phương (nếu có) dành cho trẻ em mầm non và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hoặc theo thỏa thuận, cam kết giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức bữa ăn bán trú. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản chỉ đạo liên quan. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học và Quyết định số 4280/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh trung học cơ sở.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá, huy động các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non và học sinh, nhất là tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non và học sinh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các quy định về đạo đức nhà giáo trong việc tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non và học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách giáo dục dân tộc và tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Chỉ đạo các cấp quản lý thực hiện phối hợp liên ngành (GD&ĐT, y tế, tài chính...) để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo phân cấp quản lý. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ sở giáo dục, các quy định tại Thông tư số 11/2020/TT- BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trường học; công tác quản lý tài chính, tài sản mua sắm trang thiết bị giáo dục; quy định về đạo đức nhà giáo. Nắm bắt kịp thời những vấn đề bất cập và xử lý nghiêm đối với các tập thể, các nhân để xảy ra tiêu cực trong việc tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú cũng như các chính sách khác đối với trẻ em mầm non, học sinh theo quy định của pháp luật./.