Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (Lần1)

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (lần1).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Báo cáo về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 4186/UBND-VP ngày 03/11/2023 nghiên cứu nội dung đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đối với việc đầu tư xây dựng một số công trình phòng, chống dịch năm 2021 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự ​họp; thực hiện kiểm điểm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện chưa đúng với các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư cải tạo, sửa chữa 02 công trình phòng chống dịch năm 2021; chủ trì làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tại 02 công trình phòng chống dịch năm 2021; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 03/02/2024

2. Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Hải Dương của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt HD

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3916/BC-SKHĐT, ngày 28/12/2023 về việc đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Hải Dương của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt HD. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp,nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBNDtỉnh; trong đó cần xác định rõ: (1) hình thức lựa chọn Nhà đầu tư (đấu thầu, đấu giá hay chấp thuận Nhà đầu tư) theo đúng quy định của pháp luật; (2) xemxét, kiểmtra kỹ về năng lực tài chính của Nhà đầu tư thực hiện Dự án...; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

3. Tờ trình về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2763/TTr-SVHTTDL, ngày 28/12/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024. 

3.2. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. 

4. Về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yết Kiêu, huyện Gia Lộc 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 2853/TTr-SCT, ngày 15/12/2023 của Sở Công thương và Tờ trình số 165/TTr-UBND, ngày 21/11/2023 của UBND huyện Gia Lộc về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yết Kiêu, huyện Gia Lộc. 

4.2. Sở Công thương và UBND huyện Gia Lộc tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

5. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 5993/TTr-SLĐTB&XH, ngày 19/12/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho xây dựng Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội. 

5.2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Hồ sơ bước 1, báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận theo quy định; trong đó cần bổ sung: (1) Báo cáo đánh giá thực trạng tình hình đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, tình hình thực tiễn của tỉnh trong việc đáp ứng các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ; (2) Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/03/2021 của Chính phù và Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND, ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh; những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị phương án xử lý, giải quyết...; hoàn thiện Tờ trình và Hồ sơ bước 2 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

6. Phương án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều chỉnh khu vực Tỉnh đoàn Hải Dương - lô CQ-11), tỷ lệ1/2000 (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023, lần 10)

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Văn bản số 2606/BC-SXD, ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng về phương án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều chỉnh khu vực Tỉnh đoàn Hải Dương-Lô CQ-11), tỷ lệ 1/2000. 

6.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

7. Phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2)

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Văn bản số 2604/BC-SXD, ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng về phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2). 

7.2. 

a) UBND thành phố Hải Dương nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của UBND xã Gia Xuyên và các hộ dân bị ảnh hưởng (giáp dân cư dọc tuyến kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng và và Đình Hải Tân), đề xuất phương án giải quyết; gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

b) UBND huyện Gia Lộc thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá và báo cáo chính xác nhu cầu về Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện, địa bàn thị trấn Gia Lộc và tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương; gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

c) Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; làm việc với Nhàđầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thành Đông) về những đề xuất khác của Nhà đầu tư; tổng hợp Báo cáo của các sở, ngành có liên quan; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm2024.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

03_01_2024_TBhop UBND tinh thang 01 lan 1.pdf