Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (Lần 2)

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (Lần 2).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2024. 

Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; hoàn thành Dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2024 trước 16h00 ngày 16 tháng 01 năm 2024; xin ý kiến các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

2. Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 856/KL-TTCP, ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 153/BC-TTr, ngày 15/01/2024 của Thanh tra tỉnh về tình hình, tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 856/KL-TTCP, ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ 

a) Sở Tài chính chủ trì tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm của Hội đồng tính thẩm định giá; thời gian hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2024.

b) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổ chức việc kiểm điểm các trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giai đoạn 2016-2020); thời gian hoàn thành trước ngày 24 tháng 01 năm 2024. 

c) Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến củacác đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (sau khi các tổ chức, cá nhân có liên quan hoàn thành việc kiểm điểm) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

3. Báo cáo về việc triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 101/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT, ngày 12/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về sự triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long. 

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Văn bản xin ý kiến, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trình cho phép: 

(1) UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lập quy hoạch tổng thể của Khu du lịch theo đúng quy định; 

(2) đề xuất các Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

(3) chủ trương, cơ chế thực hiện Dự án. 

3.3. Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, rà soát và ký Văn bản báo cáo Thủ Tướng Chính phủ về nội dung nêu trên. 

4. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn từ Quốc lộ 18 đến ngã ba An Lĩnh, thành phố Chí Linh 

4.1. Sở Giao thông và Vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Văn bản xin ý kiến, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc (1) giao UBND tỉnh Hải Dương làm Chủ đầu tư Dự án; 

(2) cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn (vốn TW, vốn địa phương). 

4.2. Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, rà soát và ký Văn bản báo cáo Thủ Tướng Chính phủ về nội dung nêu trên. 

5. Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư ngày 10/01/2024 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số121/BC-SKHĐT, ngày 15/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả tổchức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, Xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương và đón tiếp Thủ tướng Chính phủ về làm việc tại Hải Dương. 

5.2. UBND tỉnh ghi nhận và tuyên dương các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lớn vào thành công của Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, Xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương và chương trình đón tiếp Thủ tướng Chính phủ về làm việc tại Hải Dương. 

5.3. Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong tỉnh đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho các tổ chức, cá nhân có thành tích suất sắc, nổi bật (nếu có) và tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả vào thành công của Hội nghị. 

6. Báo cáo đề xuất Dự án Khu sản xuất kinh doanh xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang của Công ty TNHH Kim loại chính xác Việt 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ninh Giang tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Báo cáo và Hồ sơ Dự án, trong đó bổ sung Báo cáo giải trình lý do, sự cần thiết đầu tư Dự án, lý do đề xuất chấp thuận cho phép Dự án nằm ngoài các Khu, cụm công nghiệp; báo cáo Lãnhđạo UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định (nếu phù hợp). 

7. Báo cáo về công tác tổ chức quản lý Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, thành phố Hải Dương 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính xem xét nội dung đề xuất của UBND thành phố Hải Dương tại Báo cáo số 1072/BC-UBND ngày 21/12/2023, căn cứ Hiệp định tài trợ (Dự án phát triển Tổng hợp Đô thị động lực) đã ký giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (Ngân hàng Thế giới) và quy định pháp luật hiện hành, có ý kiến tham gia (bằng văn bản) về việc đề xuất thay đổi đơn vị quản lý dự án đối với Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, thành phố Hải Dương; gửi ý kiến tham gia về UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 17/01/2024 (thứ 4). 

b) Sở Nội vụ cho ý kiến về phương án tổ chức nhân sự, bộ máy quản lý đối với Ban Quản lý Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, thành phố Hải Dương; gửi ý kiến tham gia về UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 17/01/2024(thứ 4). 

c) UBND thành phố Hải Dương bổ sung, hoàn thiện báo cáo đầy đủ, cụ thể; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại nội dung Hiệp định đã ký kết giữa tỉnh Hải Dương và Ngân hàng Thế giới (WB), khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý; báo cáo lại UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tiếp theo.

Chi tiết tại file đính kèm:

15_01_2024_TBhop UBND tinh thang 01 lan 2.pdf